ผอ.สนพ.สระแก้ว ” เปิดสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะกำลังแรงงานของสถานประกอบกิจการ ” ในจังหวัดสระแก้ว

14341*****เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมกอบัว โรงแรมลาวิลล่า บูทีค โฮเทล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายเด่นดวง ลำเพยพล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา ” เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นายเด่นดวง กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีนโยบายสำคัญให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วยเหลือสถานประกอบกิจการในปี 2564 โดยปรับลดจำนวนลูกจ้างที่ต้องพัฒนาทักษะฝีมือจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ขยายระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตร จากเดิมภายใน 60 วัน เป็น 90 วัน และลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับ จากเดิมอัตราร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.1 เป็นต้น

14343*****นายเด่นดวง กล่าวต่อว่า จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานของผู้ประกอบกิจการ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือ แก่พนักงานหรือลูกจ้างของตนเองให้มีความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการจัดฝึกอบรม รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกด้วยสำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและหลักเกณฑ์การยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของผู้ประกอบกิจการผ่านระบบ e-Service รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือพอแบบ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม/ข้อมูลข่าว/ พูนศักดิ์ สนพ.สระแก้ว

169114169328169329169340169669169330

*****ภาพ/ข่าว ภัทรพล มานะสร้าง/ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้/จุฑามาส ฝอยทอง/ทีมข่าว นสพ.อรัญนิวส์ /นสพ.พลังประชารัฐ/รายงาน

Share