หลังจากที่รัฐบาลอนุญาตให้แรงงาน MOU ชาวกัมพูชาเดินทางข้ามชายแดนเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565

S 4734989*****เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันนี้ บริษัท เค.พี พันล้านอิมพอร์ดเตอร์ จำกัด โรงแรมทัพทองคำ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายรัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร นายธีรพงษ์ เกีนรติเลิศธรรม ผู้จัดการบริษัท เค.พี พันล้านอิมพอร์ดเตอร์ จำกัด นายอดุล หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสถานที่รับแรงงาน MOUว่ารับแรงงานได้หรือไม่

S 4734990*****นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า  จนถึงปัจจุบัน มีแรงงานMOU ชาวกัมพูชาเดินทางข้ามชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วแล้วจำนวน 3,845 คน แยกเป็นชาย 2,131คน และหญิง 1,714 คน โดยแรงงานทั้งหมดได้เข้ารับการกักตัวที่ศูนย์ OQ รับแรงงานMOU ชาวกัมพูชาเข้าทำงานในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ด้วยกันจำนวน 7 ศูนย์OQ โดยศูนย์OQ ทั้ง7 ศูนย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.วัฒนานคร 2 ศูนย์ฯ และในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ 5 ศูนย์ฯ ซึ่งแรงงานทั้งหมดที่เข้ารับการกักตัวที่ศูนย์ OQฯ ดังกล่าวจะต้องกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรับการฝึกอบรม วัฒธรรมประเพณีของคนไทยในเบื้องต้น และอบรมข้อกฎหมายเบื้องต้นสำหรับอาศัยอยู่ในประเทศ โดยมีระยะเวลากักตัวและอบรมเป็นเวลา 7 วันหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 7 วัน แรงงานจะสามารถเดินทางไปทำงานกับบริษัท หรือโรงงานต่างๆที่ทำMOUกันไว้ตามข้อตกลงของรัฐบาลไทยและกัมพูชา กระทรวงแรงงาน kick off นำเข้าแรงงานต่างด้าวตามม.64 ในพื้นที่ 8 จังหวัดติดพรมแดนเริ่มวันแรก กระทรวงแรงงานเปิดให้นำเข้าแรงงานตาม ม.64 ใน 8 จังหวัด ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ตราด เชียงราย ตาก กาญจนบุรี และระนอง ทำงานบริเวณชายแดนแบบไป – กลับ และตามฤดูกาล พร้อมแจง 5 ขั้นตอนการเข้ามาทำงานในสถานการณ์โควิด – 19

S 42254382*****นายรัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร เปิดเผยว่า รวม 8 จังหวัด เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย หลังจากสำรวจความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง สถานประกอบการ และพบความต้องการจ้างแรงงานในพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 32,479 คน  จึงมีการเร่งดำเนินการวางแนวทางการนำคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานบริเวณชายแดนตามฤดูกาลในพื้นที่ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง ( มาตรา 64) โดยใช้แนวทางเดียวกับการนำเข้าแรงงานชาวกัมพูชามาทำงานตามฤดูกาลภาคเกษตรในพื้นที่สระแก้ว ที่เปิดนำร่องการนำเข้าฯเป็นจังหวัดแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งขณะนี้กรมการจัดหางานได้เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามมาตรา 64 เป็นที่เรียบร้อย ตามที่พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน

S 4734994*****นายธีรพงษ์ เกีนรติเลิศธรรม ผู้จัดการบริษัท เค.พี พันล้านอิมพอร์ดเตอร์ จำกัด กล่าวว่า กรมการจัดหางานจัดทำแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเข้ามาทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. นายจ้างประสานลูกจ้าง เพื่อจัดเรียมเอกสารและนัดหมายวันเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเตรียมหลักฐาน ได้แก่ หลักฐานการตรวจโควิด – 19 โดยวิธี RT- PCR หรือผลรับรองการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม.ก่อนเดินทางเข้ามา เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม และบัตรผ่านแดนที่ประเทศต้นทางออกให้ หรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนด 2. ด่านควบคุมโรคติดต่อฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการตรวจโควิด – 19 และเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดำเนินการตรวจโรคตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าว และทำประกันสุขภาพระยะเวลา 3 เดือน และออกใบรับรอง ต.8

  1. S 42254375ด่านตรวจคนเข้าเมืองฯ ดำเนินการตรวจบัตรผ่านแดนที่ประเทศต้นทางออกให้ หรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนด และดำเนินการตรวจประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในบัตรผ่านแดน เป็นระยะเวลา 30 วันต่อครั้ง 4. สถานที่กักตัว โดยคนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทางครบแล้วให้เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 7 วัน และให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยวิธี RT – PCR จำนวน 2 ครั้ง กรณีตรวจพบเชื้อให้เข้ารับการรักษาโดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา 5. การขอรับใบอนุญาตทำงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ได้แก่ 1.คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 64 (แบบ บต. 29) 2.สำเนาบัตรผ่านแดนหรือเอกสารซึ่งอธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนด และสำเนาหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 3.ใบรับรองแพทย์ (6 โรค) 4.รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 3 รูป 5.สัญญาจ้างและหนังสือรับรองการจ้าง 6.เอกสารนายจ้าง 7.หลักฐานการกักตัวครบกำหนดไม่พบเชื้อโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท ค่าใบอนุญาตทำงาน ฉบับละ 225 บาท และออกใบอนุญาตทำงานแบบ บต.40 ไม่เกิน 3 เดือนดังกล่าว

S 42254378S 42254384S 4734984 1

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว ประสาน โพธิ์ทอง /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share