จ.นครนายก : จัดกิจกรรมการออกรางวัลฉลากกาชาดจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565 เพื่อหารายได้สำหรับดำเนินการตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

20220824 140435*****24 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการออกสลากกาชาดจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565 ทั้งนี้เพื่อหารายได้สำหรับดำเนินการตามพันธกิจของสภากาชาดไทย   อาทิการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเป็นต้น โดยกำหนดวันออกฉลากกาชาด

20220824 140401*****ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00น. ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก ในการดำเนินการดังกล่าว ทางจังหวัดนครนายก ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้การดำเนินการได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพของการดำเนินของฝ่ายต่างๆ รวมถึงการจับรางวัล การประกาศผลการออกฉลาก  การมอบรางวัลในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม * 29 ตุลาคม 2565 ในวันราชการ

20220824 14044620220824 14054420220824 140624

***ภาพ/ข่าว นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Share