ข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชากากองทัพไทยโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

2 1*****วันเสาร์ที่ 14 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2566 (สองพันห้าร้อยหกสิบหก) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ, สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงานทหารพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการพัฒนา, หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 1 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (สองพันห้าร้อยหกสิบหก)โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมสันทนาการ , การแสดงหน้าเวทีของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้ง สนับสนุน อาหารและน้ำดื่ม , ของรางวัล , อุปกรณ์การเรียนและของเล่นสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ สนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ  อำเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2566  พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยพัฒนาการ      เคลื่อนที่  12สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย  ที่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมเรียนรู้วิถีไทยด้วยความสุข ความสนุกแบบเต็มอิ่ม ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”  ตามดำริที่ว่า “นักรบสีน้ำเงิน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส” หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 (หนึ่งสอง) สำนักงานพัฒนาภาค 1       หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดสระแก้ว

3 24 15 2

 

 

 

Share