กกต.สระแก้ว ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

49216***** วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีนายปิติฉัตร ชนนวนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ทีมงานของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง 4 ราย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วม ตามที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566  การรับสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว

49217*****การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉัน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรับเลือกตั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องให้รู้เท่าทัน กฎ กติกากระบวนการเลือกตั้ง และไม่เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีลาออก กำหนดหน่วยเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 799 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 426,766 คน เขตเลือกตั้งเป็นเขตพื้นที่ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว รวม 9 อำเภอ 59 ตำบล 731 หมู่บ้านมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 คน กกต.สระแก้วจะประกาศรายชื่อผู้รับเลือกตั้งนายก อบจ.อย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ก.พ.นี้

492194922049221

***ภาพ/ข่าว ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ผช. ปชส.สระแก้ว /บูรพาทีวีออนไลน์

Share