สระแก้วบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตของลูกหลานชาวจังหวัดสระแก้ว

*****จังหวัดสระแก้ว เป็นอีกหนึ่งในจังหวัดล่าสุด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

DSC02961*****ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่าวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีของชาวจังหวัดสระแก้ว ได้นำสถานศึกษานำร่อง 73 แห่ง ที่ผ่านการคักเลือกแล้ว มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว จับมือกับอีกทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว

DSC02956*****นายปริญญา  โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วได้ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานศึกษา มีวิทยากรมาให้ความรู้จากหลายภาคส่วน มีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการ ทั้ง On Site และ On Line  จำนวนกว่า 2,700 คน

DSC02953*****นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า จากการที่จังหวัดสระแก้วได้รับคัดเลือก ให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ถือเป็นโอกาสของจังหวัด ที่จะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่

DSC02942*****นายพีรพัฒน์ โพธิ์ทอง ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว  กล่าวหลังจากที่ได้มารับฟังเวทีการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในวันนี้ จะนำไปขับเคลื่อนฯร่วมกับคณะผู้บริหารทั้ง 21 คนผ่านกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เพื่อน ๆเยาวชน นักเรียนของจังหวัดสระแก้ว ได้เกิดความตระหนักถึงปัญหา และยังฝากถึงหน่วยงานช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน อีกด้วย

DSC02946*****การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นับเป็นภารกิจที่ท้าทาย เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นของจังหวัดสระแก้ว ในวันนี้ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องจับมือกันที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ มีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่ออนาคตของลูกหลานชาวจังหวัดสระแก้ว

DSC02975DSC02969DSC02967

***ภาพ/ข่าว ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ผช.ปชส.สระแก้ว/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share