รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565

DSC03045*****ของวันนี้ ที่โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.และปวส. ประจำปี 2565 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น  มีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายอำเภอวังน้ำเย็น นายกเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริการ คณะครู เข้าร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีผู้ปกครอง ญาติๆต่างมารอต้อนรับ มอบดอกไม้ ให้กำลังใจผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

DSC03058*****นายสมศักดิ์  คำสนิท  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น กล่าวว่า  วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.เพื่อเพิ่มพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะให้มีสมรรถนะสูงในการพัฒนาประเทศ วันนี้ได้จัดพิธีมอบประกาศนัยบัตรผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อแสดงความยินดีและชื่นชม ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา รับโอวาทจากประธานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศต่อไป สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นแรงจูงใจและเป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้อง มีความพยายามมุ่งมั่น นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและการประกอบอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษา จากแผนกวิชาทั้งหมด 10 สาขาวิชา ผู้สำเร็จชั้น ปวช. จำนวน 451 คน ปวส. จำนวน 209 คน

DSC03059*****นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีทุกคน ที่มีความพยายาม มุ่งมั่น มานะอดทนและความขยันหมั่นเพียร จนสำเร็จการศึกษาและกำลังก้าวหน้าเข้าสู่สังคม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ นำพาชีวิตของตนเอง ครอบครัวสู่ความสำเร็จ และขอบคุณคุณครูทุกคนที่ได้ทุ่มเทการเรียนการสอนให้ความรู้ ทักษะฝีมือที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม

DSC03071*****รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งจัดให้มีการเรียนการสอน เน้นจัดการเรียนการสอน ผู้จบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพ ทำงานสร้างรายได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นักเรียนนักศึกษาต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน Hard skill และ Soft skill พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องหมั่นเพิ่มเติมความรู้ เข้าใจภารกิจที่รับมอบหมาย ปรับตัวเองเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รักความก้าวหน้า ทำงานด้วยความทุ่มเท อดทน ขยัน มีความสม่ำเสมอ เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม และขอให้นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จ มีความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

DSC03073DSC03075DSC03077

***ภาพ/ข่าว ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ผช.ปชส.สระแก้ว/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share