จ.นครนายก : พิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระครูสาทรสันติวัฒน์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก

578872***** 5 มีนาคม 2566ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระศรีรัตนากร รองเจ้าคณะภาค 12 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระอุดมปรีชาญาณ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก รองเจ้าคณะภาค 9  อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานในพิธี มอบใบประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ในพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระครูสาทรสันติวัฒน์(ธีรวัฒน์) ฉายา ธีรพโล (หลวงปู่เขียว) อายุ 54 ปี พรรษา 34 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุมธานี พระอารามหลวง เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาเวสเตอร์โรส ประเทศสวีเดน คณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก

578873*****ด้วยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2546) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับัที่ 2 ) พศ.2535 และตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุม ครั้งที่ 29/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จึงแต่งตั้งให้ พระครูสาทรสันติวัฒน์(ธีรวัฒน์) ฉายา ธีรพโล อายุ 54 ปี พรรษา 34 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดอุดมธานี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนาน เทอญ แต่งตั้ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

578874578875578876578877578878578879578881578880578872 1

***ภาพ/ข่าว  นพพร ชูทรัพย์ /รายงาน

Share