สระแก้ว///ผู้ช่วยผู้บัญชาการทการบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กองกำลังบูรพา

พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กองกำลังบูรพา ในภารกิจป้องกันชายแดนด้านทิศตะวันออก ที่มีพรมแดนติดกันกับประเทศกัมพูชา

S 16736535

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 1 รับผิดชอบชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว ในพื้นที่ 7 อำเภอ ตามพันธกิจหลัก 3 ประการ ในการป้องกัน เฝ้าตรวจ และป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน รวมไปถึงการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งเสริมสร้างความพร้อมให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนสนาม ทั้งในด้านการพัฒนาชีวิต และด้านการฝึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทำให้กำลังพลมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มขีดความสามารถ

S 16736537

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว บูรราการทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน ประชาชนตามแนวชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

S 16736542

S 16736538

S 16736540 1

S 16736543

S 16736544

บูรพาทีวีออนไลน์ – รายงาน

Share