คุมประพฤติประจวบฯ เปิดโครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

346653******ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายบุญรัตน์ จูอี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566โดยมี นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายรณกร พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวสันต์ เกรีวิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในนามของผู้จัดโครงการฯ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานอสค.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ร่วมพิธี

346637*****กรมคุมประพฤติ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ และการพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในกระบวนการคุมประพฤติได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด ได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดี และกลับมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ตามแนวคิดการเปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง จึงได้มีโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ศาลให้โอกาสรอการลงโทษโดยกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และผู้กระทำผิดที่ศาลมีคำสั่งให้บำบัดยาเสพติดมีความเข้มแข็งทางใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เสริมสร้างแรงจูงใจให้เลิกสารเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางสังคม

346635*****การจัดโครงการฯ ในวันนี้เป็นการจัดรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน วิธีการดำเนินการประกอบด้วยการบรรยาย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการในพระราชดำริ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่การจัดโครงการฯ จากอุทยานแห่งชาติหาดวนกร

346634346633346632346631 1346637 1346653 1

***ภาพ/ข่าว   ณัฐธภพ พันสาย   /   จ.ประจวบคีรีขันธ์     รายงาน   0649646443

Share