นราธิวาส จัดงานมหกรรมชราธิวาส ครั้งที่ 2 “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ป้องกันหกล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ด้วยนวัตกรรมด้านสุขภาพ ปี 2566”

S 2990238******นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในจังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดงานมหกรรมชราธิวาส ครั้งที่ 2 “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ป้องกันหกล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ด้วยนวัตกรรมด้านสุขภาพ ปี 2566” ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อสร้างกระแสการสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุต้นแบบในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ  ซึ่งมีนายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

S 2990231*****นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนั้น รัฐบาลได้มุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ ทำอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

S 2990233******จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดนโยบาย “ชราธิวาส” ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี ผู้สูงอายุชาวจังหวัดนราธิวาสจะได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุขแบบครบวงจร คาดหวังว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จะได้รับดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จากหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล บริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน เพื่อ “สังคมไทย สังคม  ผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ผู้สูงอายุมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี เป็นหลักชัยของสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

S 2990234*****สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย (1) บูธนิทรรศการ จำนวน 4 ชุด ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ป้องกันหกล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ด้วยนวัตกรรมด้านสุขภาพ  ได้แก่ บูธป้องกันหกล้ม โดยเครือข่ายสุขภาพ นราธิวาส โซน 1 จำลองการให้บริการคลินิกชราธิวาสสะดวก โดยให้บริการแบบ One Stop Service การให้บริการการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญา และแพทย์แผนจีน//บูธไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า  โดยเครือข่ายสุขภาพ นราธิวาส โซน 2  การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ//บูธกินข้าวอร่อย  โดยเครือข่ายสุขภาพ นราธิวาส โซน 3 การส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ อาหารฝึกกลืน อาหารแลกเปลี่ยนสำหรับผู้สูงอายุ และนวัตกรรมการทำฟันเทียมเชิงรุกในชุมชน Denture Delivery ฟันเทียมไม่มีคิว//บูธนวัตกรรมด้านสุขภาพ

S 2990235*****โดยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นวัตกรรมศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุอำเภอสุไหงโก-ลก กิจกรรมการสร้างอาชีพโดยกลุ่มผู้สูงอายุ การดำเนินงานเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (2) การแสดงของผู้สูงอายุในจังหวัดนราธิวาส ทั้ง 3 โซน  (3) การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การดำเนินงานผู้สูงอายุอย่างไรให้มีคุณภาพ และยั่งยืน” โดย ประธานศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ (4) มอบเงินรางวัล/เกียรติบัตรผลงานเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวระดับจังหวัด

S 2990236S 2990237 1S 2990238 1

***ภาพ/ข่าวกรียา/นราธิวาส

Share