หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

372981913 781624423962672 8618751894875318455 n 1******( 31 ส.ค.) นางสาวเมตตา สินยบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตาม และประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับภาค บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีนายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ ส่วนราชการ คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน ให้การต้อนรับ

372989772 781624947295953 3613885589477456403 n 0******กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค กรมการปกครองมีนโยบายการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ดำเนินการส่งเสริมให้หมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ด้วยการการพัฒนาด้านคน สังคม และเศรษฐกิจ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นพื้นฐานของการพัฒนา ประชาชนมีความรักและความผูกพันอย่างใกล้ชิด นำแนวทาง “บวร” หรือ “บรม” เป็นเครื่องมือในการพัฒนาร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้ง บ้าน ศาสนา และราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในพื้นที่

373320663 781626797295768 143946167337210541 n 1******สำหรับบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่ทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  เป็น “หมู่บ้านเข้มแข็ง ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง สร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีรายได้ต่อหัว 149,100 บาท ต่อคนต่อปี ไม่มีครัวเรือนยากจน ประชาชนมีความรักสามัคคี มีการบริหารจัดจัดกองทุนในหมู่บ้านที่ดีจนเกิดผลกำไร/

373567345 781624537295994 1778788551920128962 n 1373471717 781626817295766 8535041331412449921 n 0373538062 781625577295890 1647803211733907121 n 0373547424 781623940629387 724452888618097638 n 0373557103 781624383962676 4840805478745218557 n 0373603653 781625220629259 8567462851597694307 n 0160467 0 0160483 0 0160489 0 0

***ภาพ/ข่าว ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว รายงาน

Share