ข่าว ท้องถิ่นร่วมกับทหารมอบที่ดินเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านอำเภอตาพระยา

DSC 0344 0******วันที่ 9ก.ย.66 ที่ ศาลากลางหมู่บ้านทัพสยาม หมู่ที่ 15 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ นายก อบต.ตาพระยา  เป็นประธานใน พิธีส่งมอบที่ดินสร้างบ้านพักอาศัย ตามโครงการคนตาพระยาเราไม่ทิ้งท่าน โดยมี พันตรี พนิต เปรมานุพันธ์ หน.ชุด ชป.กร.101 นายเสกสรรศ์ สายแก้ว ปลัดอำเภอตาพระยา นายธานี แคมกล้า ผู้ใหญ่บ้านทัพสยาม นายกำปนาท ทองแม้น ส.อบต.ตาพระยา พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านป้องกันชายแดน และประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการคัดเลือกที่ดินแปลงที่อยูอาศัยในครั้งนี้

DSC 0311 0******พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นายก อบต.ตาพระยา  กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการสู้รบของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนดังนั้นรัฐบาลได้จัดตั้งหมู่บ้านป้องกันชายแดนและจัดสรรที่ดินอยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำกิน จำนวน 14 ไร่จนมาถึงปัจจุบันได้มีทายาทอยู่กันอย่างหนาแน่นจึงได้มีโครงการจัดสรรที่ดินอยู่อาศัยให้คน 2 งาน ผู้ที่มีครอบครัวอยู่หมู่ทัพสยาม  ซึ่งเป็นประชาชนผู้ที่ขาดแคลนมีฐานะยากจน และได้รับการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลในการแสดงออกถึงความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ได้เชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์มาลงลายมือชื่อเพื่อจับฉลากที่ดินอยู่อาศัย จำนวน 208 แปลง แต่ในวันนี้จับฉลากนำร่องจำนวน 198 แปลงส่วนที่เหลือจะดำเนินการต่อไป พอได้ครบจำนวนและสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ฝ่ายปกครองก็จะออกบ้านเลขที่ให้ จากนั้น อบต.ตาพระยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะตัดถนนเข้าซอย จากนั้นมีไฟฟ้าเข้า พร้อมด้วยประปา  และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ ทั้งนี้การสร้างบ้านดังกล่าวตามความเหมาะสมในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่

DSC 0353 0******ทั้งนี้ นายก อบต.ตาพระยา  ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้จัดสรรที่ดินเพื่อสร้างบ้าน ตามโครงการท้องถิ่นเราไม่ทิ้งท่านในเรื่องคุณภาพชีวิตถือเป็นเรื่องที่สำคัญลำดับต้นๆ โดยเฉพาะประชาชนที่เป็นผู้ที่มีฐานะยากจนและมีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ผ่านสภาประชาธิปไตยตำบล ในพื้นที่ ซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อมรู้ว่าครัวเรือนไหนเดือดร้อนจริงและนอกจากเดือดร้อนแล้ว จะต้องเป็นคนดี มีความประพฤติที่ดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม และเมื่อสังคมได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว ประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือก็ต้องไม่ลืมที่จะช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนแก่สังคมด้วยยังเป็นแหล่งข่าวให้ความมั่นคง ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความรักความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังกล่าว

DSC 0332 0 1DSC 0308 0DSC 0349 0DSC 0315 0DSC 0325 0

DSC 0322 0 1

***ภาพ/วีระยุทธ  สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Share