จ.นครนายก : เปิดตลาดสถานีท่าช้าง The Change Station เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป การตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ด่านหน้าในการเข้าตัวเมือง จังหวัดนครนายก

579919 0******9 กันยายน 2566 ที่ตลาดสถานีท่าช้าง The Change Station(น้ำตกจำลองแยกสามสาว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาววรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธาน เปิดตลาดสถานีท่าช้าง The Change Station โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเปิดตลาดสถานีท่าช้าง The Change Station ตามนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปีพ.ศ 2559 รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับ ฐานราก ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 เรื่องหลักๆ ได้แก่การเกษตร การแปรรูป การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการดำเนินการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครนายก(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

579920 0****** ได้เช่าพื้นที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก เพื่อการพัฒนาพื้นที่ด้านหน้าก่อนเข้าตัวเมืองจังหวัดนครนายก มาใช้ประโยชน์ให้เกิดความสวยงาม เป็นจุดพักรถ รับประทานอาหาร เครื่องดื่มของนักท่องเที่ยว เป็นตลาดในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะยงชิด ส้มโอ ทุเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรในจังหวัดนครนายก การจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าแปรรูป ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และของกลุ่มแปรรูปต่างๆ ในการสร้างรายได้และขยายตลาดการจำหน่ายสินค้าของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ของคนในชุมชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการเปิดตลาดครั้งนี้ ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้แทนท้องถิ่น ท้องที่ เครือข่ายชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดนครนายก และผู้มีเกียรติร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ในการเปิดตลาดสถานีท่าช้าง The Change Station ได้มีพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและทำให้ผู้ทำการค้าขายในพื้นที่แห่งนี้มีความเจริญ รุ่งเรือง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป

579910 0579911 0579912 0579913 0579914 0579916 0579917 0579918 0579909 0 1

***ภาพ/ข่าว นพพร ชูทรัพย์ /  รายงาน

Share