สระแก้ว เน้นย้ำมาตรการป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ จัดตั้งคลินิกบำบัด ครบทุกอำเภอ รณรงค์ให้ อสม.เป็นตัวอย่างการเลิกสูบ เลิกดูดบุหรี่

198106 0 0******นายปริญญา  โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสระแก้ว เน้นย้ำมาตรการกลไกคณะกรรมการฯในการขับเคลื่อน มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย บูรณาการกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ ออกประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังการใช้กฎหมาย ออกตรวจเตือน เฝ้าระวังช่วงที่มีวันหยุดยาว  มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ นักดื่มหน้าใหม่ ในเขตสถานศึกษา จัดอบรมรมแกนนำเด็กและเยาวชน มาตรการการบำบัดรักษา การช่วยเหลือเลิกสูบ เลิกดื่ม โดยจะจัดตั้งคลินิคบำบัดการเลิกสูบ เลิกดื่มครบทุกอำเภอ ให้ อสม.นำร่องเป็นตัวอย่างการเลิกสูบ เลิกดูดบุหรี่ และมาตรการการสร้างการทำให้ชุมชนปลอดบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดบบูรณาการกับสถานีสุขภาพ สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เน้นย้ำส่วนราชการ เข้มงวดเขตปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์

198107 0 0******สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม ปี 2566 ว่า มีการคัดกรองและบำบัดผู้ติดบุหรี่ จำนวน 176.319 คน พบผู้ติดบุรี 11,000 คน  มีการบำบัด จำนวน 8,898 คน คิดเป็นร้อยละ 80.86 และผลการคัดกรองและผู้ติดสุรา จำนวน 166,109 คน พบผู้ติดสุรา 21,886 คน นำบำบัด จำนวน 18,999 คน คิดเป็นร้อยละ 86.81 อย่างไรก็ตาม จังหวัดสระแก้ว ยังพบการสูบบุหรี่ของเยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราสูงเกินกว่าค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 21.7

198108 0 0198103 0 0198109 0 0

***ภาพ/ข่าว ดุลยศักดิ์  ไชยรัตน์  ส.ปชส.สระแก้ว รายงาน

Share