ประกอบพิธีเปิดบ้านพักครู ๖๕ ปีและนิทรรศการมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ

DSC 0376*****ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 บ้านห้วยโจด ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร โดยมีนายพัชรพงษ์ สุขแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 พ.ต.อ.พิพัฒน์ เต็งถาวร ผกก.สภ.วัฒนานคร นายวิชัย บรรณสาร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนพร้อมเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

DSC 0381*****นายพัชรพงษ์ สุขแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 กล่าวว่า ได้ขอตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างที่มีความขาดแคลน ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ปิงบประมาณ 2565 เนื่องด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 14 คน และมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการเข้าพักบ้านพักครู 6 คน โดยทางโรงเรียนมีบ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าพักแล้ว 2 คน ยังขาดแคลนที่พัก 4 คน และบ้านพักครู ที่มีอยู่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ทางโรงเรียนจึงได้ขอจัดตั้งงบประมาณ ค่าก่อสร้างบันพักครูให้อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้มีอาคารบ้านพักครูที่สร้างขึ้นเป็นสวัสดิการแก่ครูที่ไม่มีบ้านพักอาศัยและมีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ปฏิบัติการสอน และเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ในวงเงินค่าก่อสร้าง 1,560,000 บาท และได้ดำเนินการ ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งในวันนี้ได้มีพีทำบุญบ้านและพิธีเปิดบ้านพักครูอย่างเป็นทางการในการนี้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้ดำเนินการจัดนิทรรศการภาพแห่งความสำเร็จ กิจกรรมด้านทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมด้านทักษะอาชีพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓(บ้านห้วยโจด) และโรงเรียนเครือข่าย ได้แสดงผลงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

DSC 0387******นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร กล่าวว่า  ซึ่งทางโรงเรียนกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้น ในวันนี้ โดยมีผู้บริหาร ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ มูลนิธิไทยรัฐวิทยา ๘๓ โรงเรียนเครือข่าย คณะครู นักเรียน และหน่วยงานในเขตพื้นที่โรงเรียนได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้เปิดงานนิทรรศการมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจ และชื่นชมยินดีอีกครั้ง ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการขึ้นครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านทักษะวิชาการและด้านทักษะอาชีพ

DSC 0390DSC 0397DSC 0393DSC 0398DSC 0403DSC 0424DSC 0411DSC 0427DSC 0433

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าวสมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share