ประจวบคีรีขันธ์ _กธจ ประจวบ เข้าสอดส่องโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ท่อส่งน้ำสร้างแล้วไม่ได้ใช้งาน

897519*****เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ก.ย.65 นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับมอบหมายจาก นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ นำคณะกรรมการฯจังหวัดประจวบฯ เข้าสอดส่องโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ หมู่ที่ 8 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการร้องเรียนว่า มีการใช้งบประมาณจำนวนหลายสิบล้านบาท เพื่อวางท่อส่งน้ำให้เกษตรกรได้ใช้น้ำในด้านการเกษตร พร้อมตั้งเครื่องสูบน้ำส่งไปตามท่อแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถใช้งานได้

897072 0*****จากการติดตามผลโครงการทราบว่า ในปี พ.ศ.2535 กรมชลประทานได้มีการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ความจุอ่างประมาณ 850,000 ลูกบาตรเมตร หลังเสร็จสิ้นใน พ.ศ. 2537 กรมชลประทานได้มีการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำบ้านโป่งสามสิบ ระยะที่ 1 และ 2  เพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ในปี พ.ศ.2546 กรมชลประทานได้ถ่ายโอนโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ให้กับ อบต.ทองมงคล ต่อมา อบต.ทองมงคล ได้มีการทำหนังสือขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองห้วยไก่พร้อมระบบชลประทาน ผ่านสำนักราชเลขาธิการ (กปร.)เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ปี พ.ศ.2562 กปร. มีหนังสือกลับมายัง อบต.ว่าโครงการที่ขอถวายฎีกาไป เมื่อปี 53 ได้รับการอนุมัติแล้วและเริ่มลงมือออกแบบ-ก่อสร้าง ในปี 2563-64 โครงการฯแล้วเสร็จ แต่มาจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยส่งน้ำให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ จึงทำให้ชาวบ้านร้องเรียนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

897073 0******จากการสอดส่องครั้งนี้พบว่า บางจุดของท่อที่ฝังไว้เตรียมจะส่งน้ำแต่ยังไม่เคยมีการส่งน้ำ ได้ทรุดตัวและได้ทำการขุดขึ้นมาเตรียมซ่อมในหลายจุด นอกจากนี้ตัวเครื่องสูบน้ำที่อยู่ในอาคาร ได้อยู่ในห้องลักษณะเป็นหลุมลึกมีรอยน้ำท่วม เนื่องจากอยู่ในระดับตำกว่าตัวอ่าง อีกทั้งปัจจุบันมีผู้ประสงค์ขอใช้น้ำไม่เกิน 50 ราย ซึ่งไม่เพียงพอกับค่ากระแสไฟฟ้าแต่จะต้องจ่ายไม่ต่ำเดือนละกว่าหนึ่งหมื่นบาท สำหรับตัวอ่างเก็บน้ำ ปัจจุบันมีตะกอนทรายและดินทับถมทำให้เหลือปริมาณน้ำเก็บกักได้ประมาณ 15% ของความจุอ่างหรือประมาณ 100,000 ลูกบาตรเมตรเท่านั้น และในช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน

897077 0******หลังจากนั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางไปพบ นายจำลอง แก้วไทรนันท์ นายก อบต.ทองมงคล ผอ.กองช่าง สมาชิก อบต.,ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชาวบ้าน และ นายเอกรัก พราหมโณ นายช่างชลประทาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ เพื่อร่วมหารือในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ โดยชลประทานได้ทำการสำรวจพื้นที่และออกแบบแล้ว เพื่อจะทำการขุดลอกพื้นที่ในอ่าง ประมาณ 60 ไร่ ลึก 3 เมตร ปริมาณเก็บน้ำเพิ่มขึ้น 288,000 ลูกบาตรเมตร โดยอาจจะให้ผู้รับเหมานำวัสดุออกได้และที่จะไม่ต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือจะต้องใช้งบประมาณจ้าง 40.ล้านบาท  ซึ่งเกินศักยภาพงบประมาณของ อบต.ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐส่วนกลางหรือภูมิภาค สำหรับเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ให้ตรวจสอบว่ายังสามารถใช้งานได้อย่าหรือไม่ หมดประกันหรือยัง ส่วนท่อส่งน้ำให้ดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้

897497 0โดยนายช่างชลประทานได้ชี้แจงการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น โดยเตรียมสร้างอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน เพื่อกักน้ำไว้ส่วนหนึ่งและปล่อยลงมาให้กับอ่างโป่งสามสิบตอนล่างให้มีน้ำเพียงพอในการใช้ประโยชน์ต่อไป โดย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำเสนอต่อ นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฯต่อไป

897489 0897491 0897493 0

***ภาพ/ข่าว   ณัฐธภพ พันสาย  /  จ.ประจวบคีรีขันธ์   0649646443

 

Share