จ.นครนายก : ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครนายกครั้งที่ 3/2566

618080 0******19 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5 ห้อง 651 ศูนย์การศึกษานครนายกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครนายกครั้งที่ 3/2566 เป็นการสรุปและถอดบทเรียนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครนายกประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน โดยมีสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานข้อมูลสถิติความคืบหน้าของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่อบต.ท่าช้าง อบต.สาริกาและอบต. ป่าขะ ตามแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์

618082 0******โดยสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครนายก สรุปการรับเรื่องร้องทุกข์และการแก้ปัญหาให้กับประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรม สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนการประเมินสูงสุด 5 อันดับได้แก่อบต.บ้านพร้าว อบต.พรหมณี อบต. องครักษ์ อบจ.นครนายก อบต.บางปลากด นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน ในส่วนของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานจังหวัด สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานป.ป.ช. นอกจากนี้ ยังได้มีการแนะนำ แนวทางการประเมินและเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสำนักงานป.ป.ช.อีกด้วย

618083 0618085 0618086 0618087 0618088 0618079 0 1618081 0618080 0 1618084 0

***ภาพ/ข่าว นพพร ชูทรัพย์ /  รายงาน

 

Share