ด้านป้องกันการทุจริต การเฝ้าระวังการทุจริตป้องปรามการทุจริตในพื้นที่

DSC 0476 0******วันนี้นายหิรัญ  ไชยกันยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว นำคณะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีจัดซื้อเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน พร้อมติดตั้ง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 500 ชุด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่โครงการจัดซื้อเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน พร้อมติดตั้ง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 500 ชุดพฤติการณ์หรือความเสี่ยงต่อการทุจริตของเรื่องที่เลือกจับตามอง

DSC 0483 0*******เนื่องจากมีการขอยกเลิกการจัดหา/จัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนนำสมัย Smart School Solution ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก และโรงเรียนวัฒนานคร ด้วยงบประมาณ 34,500,000 บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2565 โดยโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 11) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565ที่ผ่านมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วนพร้อมติดตั้ง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 500 ชุด ชุดละ 69,000 บาท เป็นเงิน 34,500,000 บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)โดยการจัดซื้อเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีราคาสูงและจัดซื้อเป็นจำนวนมากถึง 500 ชุด โดยใช้วิธีคัดเลือกตามบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2565 และจะมีการจัดซื้อเสาไฟฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 870 ชุด เป็นเงิน 60,030,000 บาท  ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566

DSC 0537 0*******สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้วร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่จับตามองและสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีข้อสังเกตจากการลงพื้นที่จับตามองโครงการจัดซื้อเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ฯ ทั้งนี้ได้มีหนังสือรายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินโครงการส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วให้พิจารณาดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพ ความส่องสว่างตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ และการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน เปรียบเทียบกับเสาไฟประเภทอื่นที่อาจมีราคาถูกกว่าแต่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงกว่า การดำเนินการโดยใช้วิธีคัดเลือกผู้ประกอบการจากบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบายในการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศ ถือว่าเป็นประเด็น  ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในการจัดซื้อพัสดุตามบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งขณะนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริต   หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการโครงการเพิ่มเติมลักษณะดังกล่าวในระยะต่อไป จะต้องพิจารณาให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการให้บริการสาธารณะ โดยต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู้สัญจรให้ทราบและรับฟังความคิดเห็นตามหลักการประชาคมท้องถิ่นตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด

DSC 0524 0******จากการที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้วได้ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะทำให้องค์การบริหาร   ส่วนจังหวัดสระแก้วไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อเสาไฟฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 870 ชุด เป็นเงิน 60,030,000 บาท ในปีงบประมาณ     พ.ศ. 2566 นำไปสู่การยับยั้งความเสี่ยงต่อการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามบัญชีนวัตกรรมไทย1.2 กรณีเฝ้าระวังโครงการอาหารกลางวัน รายละเอียดดังนี้ ในปัจจุบันปัญหาอาหารกลางวันโรงเรียน ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเช่น อาหารด้อยคุณภาพ ปริมาณน้อยไม่พอทาน วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารราคาถูกไม่มีคุณภาพ แม่ครัวเลือกทำเมนูอาหารง่ายๆ ต้นทุนต่ำ เป็นต้น โดยอัตราการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันที่ได้รับจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามขนาดของโรงเรียนต่อคนต่อวัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1 – 40 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน, โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41 – 100 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน, โรงเรียน     ที่มีจำนวนนักเรียน 101 – 120 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565) จำนวน 200 วัน ในหนึ่งปีการศึกษา

DSC 0527 0******สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้มีแนวทางการเฝ้าระวังสถานการณ์การทุจริตกรณีโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโครงการอาหารกลางวัน อันจะก่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

DSC 0527 0 1DSC 0528 0 1DSC 0524 0 1DSC 0491 0 1DSC 0476 0 1DSC 0483 0 1DSC 0469 0DSC 0478 0DSC 0488 0

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Share